Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh mở rộng Khu công nghệ cao lên 1.844 ha

Hiện diện tích Khu công nghệ cao Đà Nẵng là 1.128,40 ha, để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư dự án lớn, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung lên 1.844 ha.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng sau khi Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng được giao tiếp nhận quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng theo Quyết định 892/QĐ-TTg ngày 8/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu Công nghệ cao được đề nghị Thủ tướng cho phép mở rộng để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.
Khu Công nghệ cao được đề nghị Thủ tướng cho phép mở rộng để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

Theo đó, BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng căn cứ quy định pháp luật có liên quan, pháp lý đất đai giai đoạn 2 Khu công nghệ thông tin tập trung và nhu cầu phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung để nghiên cứu tham mưu các thủ tục liên quan đến thành lập Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng mở rộng phần diện tích hiện tại từ 131,5 ha lên 242,5 ha.

Đối với phân Khu công nghệ cao, theo Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì phân khu công nghệ cao có tổng diện tích là 5.585 ha.

Từ việc giao Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cùng các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản để UBND TP Đà Nẵng xem xét trước ngày 10/9/2021, ký trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (phần diện tích của phân khu Công nghệ cao) với quy mô 1.844ha (tăng 715ha so với diện tích hiện tại).

Đồng thời, tại Công văn 5561/UBD-SXD ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng thống nhất tách hồ sơ, chi phí quy hoạch phân khu xây dựng Khu CNC Đà Nẵng (1.844 ha) ra khỏi quy hoạch phân khu công nghệ cao (5.585 ha) để phê duyệt sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Đà Nẵng.