Quảng Nam ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Theo Quyết định số 2435/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Nam vừa ban hành, thì Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2435/QĐ-UBND.

Quảng Nam ban hành hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Theo đó phạm vi điều chỉnh gồm: Dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục dự án. Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao các Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở hoặc UBND cấp huyện làm Bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện trách nhiệm của Bên mời thầu được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và khoản 3 Điều 75 của Luật Đấu thầu.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện một số nội dung công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ủy quyền cho người đứng đầu của Bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật các dự án đầu tư có sử dụng đất sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Cơ quan phát triển quỹ đất tại nơi có dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu. Đối với dự án nằm trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương có diện tích đất thuộc dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Bên mời thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung như: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

  • Áp dụng sơ tuyển quốc tế cho các dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 120 tỷ đồng trở lên.
  • Áp dụng sơ tuyển trong nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, có tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng.

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: Chỉ định nhà đầu tư; Đấu thầu rộng rãi trong nước; Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

(Báo Đầu Tư)