Quảng Nam triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 1466/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021, với các nội dung như sau:

Vị trí, khu vực phát triển nhà ở và dự kiến kế hoạch triển khai các dựán đầu tư xây dựng nhà ở là 100 dự án. Trong đó, số lượng danh mục dự án nhà ở theo các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

  • Danh mục dự án nhà ở thương mại: 98 dự án;
  • Danh mục dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp: 02 dự án.

Kế hoạch về sử dụng đất để phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở:diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787 ha.

Đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo chủ trương của UBND tỉnh tại Côngvăn số 2902/UBND-KTN ngày 18/5/2021.

Du An Rosa Riverside Ven Song Co Co
Sau 3 năm rà soát tháo gỡ, Quảng Nam cho chạy lại chương trình phát triển nhà ở.

Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Sở, Ban, ngành liên quan (nếu có) rà soát, xem xét từng dự án cụ thể đảm bảo phù hợp với định hướng, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở; tuân thủ các quy hoạch được duyệt;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật; về sử dụng đất lúa theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thựchiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để xác định quy mô, tính chất dự án, chỉ tiêu, tỷ lệ đất ở, hình thức nhà ở và các quy định khác theo quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đầu tư và pháp luật khác liên quan, tham mưu UBND tỉnh đối với từng dự án cụ thể.

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo ý kiến của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.